Larshølen masseuttak, Oppdal
Plankontoret er i ferd med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Larshølen i elva Driva på oppdrag fra Oppdal kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for uttak av masser som avsettes i Larshølen i forbindelse med flom og massetransport. Uttak skal skje uten at det går ut over gyteområder for laks og sjøørret. Det skal i dette arbeidet også jobbes med å kunne verne utvalgte områder langs E6 fra elva med flomsikringstiltak.