Bildet viser sør-øst siden av Nesøya

Grunneieren for en eiendom på Nesøya i Sunndal kommune har engasjert Plankontoret for utarbeidelse av en reguleringsplan for fritidsbebyggelse og naust. Feltene som er tenkt utbygd ligger nord for øyas høyeste punkt, Synnahaugen.

3 grunneiere i området Røbekkdalen Furusjøen nordøst for Granasjøen har tatt initiativ til utarbeidelse av en reguleringsplan på deler av sine eiendommer. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Plankontoret har fått i oppgave å utarbeide klima- og energiplan for Midtre Gauldal kommune. Kommunens hovedfokus i dette arbeidet er å prioritere de områdene som kommunen selv har mulighet til å påvirke.
Planen vil ha som mål å bygge videre på allerede igangsatt klimaarbeid i ulike sektorer i kommunen.

Plankontoret jobber med endring av reguleringsplan for Granslettet i Rennebu kommune. Planområdet ligger ca. 1 km nord for Granasjøen, ved den kommunale veien mellom Grindal og Nerskogen. Kart med forslag til endringer og utfyllende informasjon finnes på www.rennebu.kommune.no.

Bilde viser kommunenavn og våpen

Midtre Gauldal kommune reviderer kommuneplanens arealdel i 2019. Formålet med planen er å legge til rette for en god utvikling og vekst i kommunen. Plankontoret bistår Midtre Gauldal med dette arbeidet.

Oppdal kommune har startet opp arbeidet med å lage en strategisk næringsplan. Planarbeidet skal fastsette mål for kommunens næringsutvikling og avklare hvilke tiltak som må prioriteres og hvilke ressurser som er nødvendig for å nå målene. Planen skal legge vekt på langsiktighet og forutsigbarhet.

Bilde av Frøya flyplass

Planområdet ligger nord for Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og Korstjønnin. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende rullebane i nordøstlig retning. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar, areal for eksisterende og areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune er i gang. Planprogrammet har vært på høring i perioden 26.1.2018 – 9.3.2018, og oppstart av arbeidet ble varslet den 26.1.2018. Planprogrammet har satt fem fokusområder for arbeidet: bestemmelser til planen, arealer for bebyggelse og anlegg, samferdsel og infrastruktur, LNFR-områder, Vassdrag og klimatilpasning.

Planområdet ligger i Oppdal sentrum, mellom Inge Krokanns veg og Russervegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon med tilhørende trafikk-/parkeringsløsning og utearealer.

Mer informasjon finnes på www.oppdal.kommune.no. Spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Andreas Gustafsson, tlf. 72 42 81 68, eller Oppdal kommune v/ Arild Hoel, tlf. 72 40 18 22.

Kommunestyret i Holtålen vedtok gjennom Planstrategien å rullere kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2007. Kommunens visjon og innsatsområder skal drøftes og bearbeides slik at kommunen får en mer helhetlig og sammenhengende retning å jobbe for de kommende år. Plankontoret er prosjektleder for dette arbeidet.

På oppdrag fra Rindal kommune skal Plankontoret utarbeide en områdereguleringsplan for Bjergin næringsområde. Planområde ligger sør for Rindal sentrum, ned mot elva Rinda. Formålet med planarbeidet er å legge tilrette for utvidelse av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Leif Conradi Skorem på tel: 72 42 81 67 eller til Rindal kommune v/Sivert Dombu, tel: 957 85 911.

Holtålen kommune har startet arbeidet med ny hovedplan for avløp inklusive lokale forskrifter for separate avløpsanlegg. Plankontoret skal ha prosjektansvar for dette arbeidet. Det er opprettet en styringsgruppe bestående av to representanter fra kommunestyret, Rådmannen samt representant fra prosjekt vannområde Gaula.

Oppdragsgiver Nordeng fellesbeite DA har gitt Plankontoret oppdraget med å starte regulering av ca. 20 hyttetomter innenfor planområdet Nordeng. Nordeng ligger på Nerskogen på vestsiden av Granasjøen og grenser i sør til Nerskogvegen. Ved spørsmål til dette planarbeidet, ta kontakt med Plankontoret og Ragnhild Grefstad på tlf: 72 42 81 64.

Holtålen kommune skal revidere bestemmelsene og retningslinjene til arealdelen av kommuneplanen. Plankontoret skal være sekretariat med ansvar for å utarbeide plandokumentene. Formålet med planen er å gjøre den mer forutsigbar ved å utforme tydeligere bestemmelser. Spørsmål rettes til Norunn Fossum på telefon 72 42 81 62.

Plankontoret er i ferd med å utarbeide et planforslag på vegne av Lund Hyttebygg AS. Planområdet ligger på Nerskogen ca. 30 km fra Berkåk ved grensa til Oppdal og formålet med planen er å etablere 4-5 nye boliger og rundt 30 fritidseiendommer.