Oversiktskart over planområdet

På oppdrag fra grunneierne Berit og Ola T. Lånke skal Plankontoret bistå i utarbeidelsen av et forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 14 bnr. 1 på Svarthamran på Nerskogen.
Utfyllende informasjon finner du her.
Planinitiativ
Referat oppstartsmøte
Bakgrunn
Kartskisse

Innspill til planarbeidet sendes innen 21. desember til:
eller
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Bilde viser kommunenavn og våpen

Kommuneplanens arealdel
Midtre Gauldal kommune reviderer kommuneplanens arealdel i 2019. Formålet med planen er å legge til rette for en god utvikling og vekst i kommunen. Plankontoret bistår Midtre Gauldal med dette arbeidet.

Oversiktsfoto av Fritidsparken

Fritidsparken i Kåsen
Plankontoret er i gang med å utforme forslag til ny reguleringsplan for fritidsparken på Oppdal. Planen skal oppdateres med godkjente og gjennomførte tiltak samt avklare rammer for videre utvikling og bruk av anleggene i område.

 

Bilde av Frøya flyplass

Frøya flyplass
Planområdet ligger nord for Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og Korstjønnin. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende rullebane i nordøstlig retning. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar, areal for eksisterende og areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret.

Illustrasjon som viser et kart og foto av område

Sørånegga, bærekraftig hyttebygging
Kristian Stavne Askim har i samarbeid med Grønn Fritid AS tatt initiativ til utarbeidelse av en detaljreguleringsplan på eiendom sin på Sørånegga på Nerskogen. Plankontoret har fått oppdraget med å gjennomføre planprosessen og utarbeide forslag til reguleringsplan.
Hovedformålet med planen er å legge til rette for ett av to pilotprosjekt for en mer bærekraftig hyttebygging i regi av Grønn Fritid AS.

Oppdal brannstasjon
Planområdet ligger i Oppdal sentrum, mellom Inge Krokanns veg og Russervegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon med tilhørende trafikk-/parkeringsløsning og utearealer.

Mer informasjon finnes på www.oppdal.kommune.no. Spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Andreas Gustafsson, tlf. 72 42 81 68, eller Oppdal kommune v/ Arild Hoel, tlf. 72 40 18 22.

 

Planomriss

Moan boligområde, Rindal
Plankontoret skal utarbeide et forslag til 
reguleringsplan på oppdrag fra Rindal kommune. Formålet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur med å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan boligfelt.

Nordeng, Rennebu
Oppdragsgiver Nordeng fellesbeite DA har gitt Plankontoret oppdraget med å starte regulering av ca. 20 hyttetomter innenfor planområdet Nordeng. Nordeng ligger på Nerskogen på vestsiden av Granasjøen og grenser i sør til Nerskogvegen. Ved spørsmål til dette planarbeidet, ta kontakt med Plankontoret og Ragnhild Grefstad på tlf: 72 42 81 64.

Kommuneplan
Rennebu kommune skal revidere kommuneplanen sin og Plankontoret skal være sekretær for dette arbeidet. Arbeidet med planprogrammet er godt i gang i arbeidsgruppa og dette legger grunnlaget for hvordan prosessen med det videre arbeidet med samfunns- og arealdelen vil bli.

Solbakken, Rennebu
Plankontoret er i ferd med å utarbeide et planforslag på vegne av Lund Hyttebygg AS. Planområdet ligger på Nerskogen ca. 30 km fra Berkåk ved grensa til Oppdal og formålet med planen er å etablere 4-5 nye boliger og rundt 30 fritidseiendommer.

Naturbilde fra Snåsa

Snåsa kommune, samfunnsdel og arealdel
Plankontoret skal bistå Snåsa kommune med rullering av kommuneplanen. Prosessen består av planprogram, samfunnsdelen og arealdelen. Snåsa kommune legger verdiene ekte, raus og modig til grunn for utviklingen og arbeidet med planen.

Furusjøen nord
1 grunneier i området Furusjøen nordøst for Granasjøen har tatt initiativ til utarbeidelse av en reguleringsplan på deler av sin eiendom. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Bildet av øya Tomma tatt fra ferja.

Tomma, Helgeland
På oppdrag fra en grunneier utarbeider Plankontoret to reguleringsplaner på øya Tomma i Nesna kommune.

 

 

Holtålen kommune
Holtålen kommune skal revidere bestemmelsene og retningslinjene til arealdelen av kommuneplanen. Plankontoret skal være sekretariat med ansvar for å utarbeide plandokumentene. Formålet med planen er å gjøre den mer forutsigbar ved å utforme tydeligere bestemmelser. Spørsmål rettes til Norunn Fossum på telefon 958 52 920.

Bildet viser sør-øst siden av Nesøya

Nesøya
Grunneieren for en eiendom på Nesøya i Sunndal kommune har engasjert Plankontoret for utarbeidelse av en reguleringsplan for fritidsbebyggelse og naust. Feltene som er tenkt utbygd ligger nord for øyas høyeste punkt, Synnahaugen.